การประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ๔ ปี เปิดอ่าน 475 ครั้ง


การประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ๔ ปี

      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จัดการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยการจัดประชุมประชาคมตำบลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน พัฒนาที่สามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมประชาคมตำบลประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน จำนวน ๑๔ ชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 28 ต.ค. 2559 09:24 น.