ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กฯ เปิดอ่าน 80 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กฯ

      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในครอบครัวยากจน รายได้น้อยตั้งแต่แรกเกิด โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และเพิ่มเงินอุดหนุนเป็นรายละ 600 บาท ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 แต่เนื่องจากงบประมาณ ยังไม่ได้รับโอนมา จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุรินทร์ หมายเลข ๐๔๔ ๕๕๘ ๔๐๘

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 15 พ.ค. 2561 12:53 น.