ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิคฯ เปิดอ่าน 53 ครั้ง      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็น ที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.phai.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๕๙๙๒๙๘ ในวันและเวลาราชการ
คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ( 439.56 KB.)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 27 มิ.ย. 2561 12:53 น.